• Apartamenty Pacific znajdują się na początku Doliny Demianowskiej, w pobliżu poszukiwanych Ośrodek narciarski Jasna i Aquaparku.
 • Apartamenty Pacific znajdują się na początku Doliny Demianowskiej, w pobliżu poszukiwanych Ośrodek narciarski Jasna i Aquaparku.
 • Apartamenty Pacific znajdują się na początku Doliny Demianowskiej, w pobliżu poszukiwanych Ośrodek narciarski Jasna i Aquaparku.
 • Apartamenty Pacific znajdują się na początku Doliny Demianowskiej, w pobliżu poszukiwanych Ośrodek narciarski Jasna i Aquaparku.
 • Apartamenty Pacific znajdują się na początku Doliny Demianowskiej, w pobliżu poszukiwanych Ośrodek narciarski Jasna i Aquaparku.
 • Apartamenty Pacific znajdują się na początku Doliny Demianowskiej, w pobliżu poszukiwanych Ośrodek narciarski Jasna i Aquaparku.

Ogólne warunki świadczenia usług i ochrona danych osobowych

Ogólne warunki dotyczące zakwaterowania i inne powiązane usługi ( "Warunki") Martina Pacák, ID: 37358600, siedziba: Demänovská Dolina 9, 031 01 Liptovský Mikuláš, zarejestrowana w živn.registri: 503-5298, Starostwo Powiatowe Liptowski Mikulasz ,

 1. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE
  1. Martin firma Pacák, biur: Demanovska Dolina 9, 031 01 Liptovský Mikuláš, zarejestrowana w živn.registri: 503-5298, Starostwo Powiatowe Liptowski Mikulasz ( "Dostawca"), ID: 37358600, NIP: 1044375838, VAT: SK1044375838 , kontakt e-mail: info@apartmany-demanovskadolina.sk, jest usługodawcą:
   • usługi zakwaterowania bez obsługi działalności gastronomicznej,
   • usługi zakwaterowania,
   • i inne powiązane usługi.
   (zwane dalej również "Usługą" lub łącznie "Usługami") zgodnie z przedmiotami działalności gospodarczej zarejestrowanymi w Rejestrze Handlowym.
  2. Przedmiotem OWH jest dostosowanie wzajemnych praw i obowiązków Usługodawcy i Użytkownika. GBC stanowią integralną część Umowy zawieranej między Dostawcą a Użytkownikiem.
  3. Zasady te stosuje się wyłącznie do świadczenia tych usług dla użytkowników, które są w nim i razem ze wszystkimi innymi dokumentach umownych i uzgodnień ustnych, zawartej pomiędzy dostawcami i użytkownikami w odniesieniu do świadczenia usług, określające treść stosunku umownego między dostawcami i użytkownikami. Niniejsze OWH nie mają zastosowania do dostaw towarów przez Dostawcę jako dostawcy na rzecz stron trzecich.
  4. Terminy i terminy zdefiniowane lub używane w niniejszych OWZ będą używane i będą miały takie samo znaczenie w każdym stosunku prawnym między Dostawcą a Użytkownikiem w odniesieniu do Usług, chyba że strony wyraźnie uzgodnią inaczej na piśmie lub w inny sposób wyraźnie uzgodnią strony.
  5. Opłacając cenę za zamówioną usługę, Użytkownik potwierdza, że ​​zapoznał się z treścią niniejszych OWZ.
 2. DEFINICJA KONCEPCJI
  1. Umowa o świadczenie usług zakwaterowania i innych powiązanych usług (zwana dalej "Umową") jest znormalizowaną formą umowy, na mocy której Użytkownik zamawia Usługi Dostawcy. Wypełniony i przesłany formularz oznaczony jako Zamówienie lub Rezerwacja jest również uważany za Kontrakt. Utworzenie nowego profilu płatności jest również uważane za Użytkownika. Zlecenia robocze (zamówienia) w postaci niepublikowanej formy znajdują się i są dostępne dla każdego na stronie internetowej Dostawcy i pozwalają na wprowadzanie danych Usługodawcy i ich wiążących zleceń.
   • Umowa o pracę, umowy o świadczenie usług, umowa o świadczenie poszczególnych usług lub innej umowy zostaje zawarta pomiędzy Dostawcą a Klientem lub użytkowników osobno w formie pisemnej do dostarczenia prac lub świadczenia usług na podstawie indywidualnych wymagań klienta lub użytkownika, zwłaszcza w przypadkach wchodzących nieobjęte umową o świadczenie usług zakwaterowania. Stosunek umowny ustanowiony takiej umowy, stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego Regulaminu, chyba że strony wyraźnie nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej. Jak stosuje się w tych stanach GTC „umowa”, rozumie się jako umowa zawierana na podstawie niniejszego ustępu GTC.
   • Indywidualne porozumienie to specjalne porozumienie w sprawie jakościowych lub ilościowych parametrów świadczenia usług i sankcji za nieprzestrzeganie; żaden użytkownik nie jest uprawniony do zawarcia takiego porozumienia. Indywidualna umowa staje się integralną częścią Umowy zawartej w dniu jej zawarcia jako dodatek lub uzupełnienie.
  2. GBTC to Ogólne Warunki, które stanowią integralną część Umowy, chyba że strony postanowią inaczej na piśmie (Część 3.1.a.)
  3. Dostawcą jest firma Pacák Martin Company, z siedzibą: Demanovska Dolina 9, 031 01 Liptovský Mikuláš, zarejestrowana w živn.registri: 503-5298, Starostwo Powiatowe Liptowski Mikulasz ( "Dostawca"), ID: 37358600, NIP: 1044375838, ID VAT: SK1044375838 ..
  4. Użytkownik jest osobą fizyczną lub prawną, która pozostaje w stosunku umownym z Dostawcą na podstawie Umowy (Zamówienia). Użytkownikiem, który nie podejmuje działań związanych z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub innym biznesem przy zawieraniu i wykonywaniu umowy, jest konsument.
  5. Konsument oznacza Użytkownika - osobę fizyczną, która nie korzysta z Usług świadczonych w ramach swojej działalności lub innej działalności gospodarczej.
  6. Okres świadczenia Usług polega na okresie pomiędzy datą wejścia w życie Umowy a datą jej wygaśnięcia.
 3. ZAWRZEĆ UMOWĘ, PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  1. Każda zainteresowana osoba ma prawo do zawarcia umowy z Dostawcą na warunkach określonych ogólnie obowiązującymi przepisami prawa i niniejszymi OWH.
  2. Umowa może zostać zawarta na odległość poprzez wypełnienie i przesłanie zamówienia / rezerwacji za pośrednictwem strony internetowej Dostawcy lub na piśmie. Umowa zawarta poprzez wypełnienie i wysłanie Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Dostawcy staje się skuteczna dopiero po uiszczeniu pierwszej raty ceny Usługi na podstawie faktury wstępnej lub innego ważnego dokumentu wystawionego przez Usługodawcę, chyba że Usługa jest świadczona nieodpłatnie. W przypadku świadczenia usługi bezpłatnej umowa zostaje zawarta z chwilą doręczenia jej przez Usługodawcę Użytkownikowi pocztą elektroniczną lub w inny możliwy sposób lub w momencie faktycznego rozpoczęcia świadczenia Usługi.
  3. Usługodawca jest związany swoją ofertą, w tym Ceną przed upływem terminu zapadalności faktury lub płatnością odpowiedniej opłaty.
  4. Przedmiotem części usługodawcy szczególności zobowiązanie do zapewnienia użytkownikom ze świadczeniem usług o określonej jakości rozwiązań grona użytkowników zgodnie z warunkami umowy, indywidualnych ustaleń i niniejszych OWU.
  5. Przedmiotem Umowy z Użytkownikiem jest zobowiązanie do uiszczenia Opłaty za Usługę, wykonania praw i wypełnienia zobowiązań wynikających z Umowy i niniejszych OWZ.
  6. Integralną częścią Umowy jest OWS i Cennik.
  7. Błąd, który wystąpił podczas wprowadzania danych (danych) do Zamówienia, można poprawić, klikając odpowiednie pole w Zamówieniu, w którym Użytkownik usuwa nieprawidłowe dane i podaje poprawne sformułowanie. Po złożeniu zamówienia zamówienie staje się ważne.
 4. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW, WYKORZYSTANIE PODOBNYCH USŁUG
  1. Użytkownik jest szczególnie uprawniony do:
   1. korzystania z Usług świadczonych przez Dostawcę na warunkach określonych w niniejszych OWZ, w żaden sposób nie ingerować w żadne inne osoby ani osoby trzecie ani usługodawca;
   2. spłata zapotrzebowanie proporcji ceny przez okres nie świadczenia usług w przypadku winy operatora, powrót z których użytkownik zażąda Provider w ciągu jednego miesiąca nieprzerwanej służby, chyba że umówiono się inaczej;
   3. do zgłaszania próśb i uwag personelowi,
   4. wybrać dowolną usługę z oferty Dostawcy zgodnie z obowiązującymi zasadami;
   5. aby zapewnić kompletne i zgodne z prawdą informacje o sprawach, które mogą mieć wpływ na jakość i stabilność usług świadczonych przez usługodawców, w odpowiednim czasie, jeżeli takie ujawnienie biorąc pod uwagę okoliczności i warunki, a można spodziewać się wymagalne;
   6. Fundusze i świadczone usługi są wykorzystywane wyłącznie w celu ich określenia zgodnie z niniejszymi OWS i ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.
  2. Użytkownik jest szczególnie zobowiązany do:
  3. Cena do zapłaty za świadczone usługi, a także wszelkich opłat związanych ze świadczeniem usług w ramach umów i cenników, na podstawie dokumentu podatkowego (faktury) wystawione i dostarczone do Operatora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na piśmie;
  4. powiadamiać przez cały czas trwania stosunku umownego przez e-mail lub inny ważny kontakt:
   • zmiany w nazwie osoby kontaktowej, nie później niż w ciągu 30 dni od daty takiej zmiany;
   • wszelkie zmiany w jego tożsamości lub danych osobowych, nie później niż w ciągu 30 dni od daty takiej zmiany;
   • niezwłocznego powiadomienia Dostawcy jakiegokolwiek Użytkownika, który mógłby negatywnie wpłynąć na świadczenie Usług przez Dostawcę;
  5. nie korzystać z Usług w sposób, który nadmiernie ograniczałby innych Użytkowników Usługodawcy w korzystaniu z tych Usług lub w inny sposób nadmiernie ograniczał Dostawcę;
  6. do korzystania z Usług zgodnie z prawem Republiki Słowackiej, Umową oraz wszelkimi instrukcjami i instrukcjami Dostawcy.
  7. Użytkownik jest świadomy swojej ewentualnej odpowiedzialności karnej zgodnie z ustawą nr. 300/2005 Coll. z późniejszymi zmianami (kodeks karny) o działaniach sprzecznych z postanowieniami ww. ustawy.
  8. Użytkownik jest odpowiedzialny za prawdziwość, rzetelność i kompletność danych identyfikacyjnych i danych osobowych, które wskazują na usługodawcę. Jeśli użytkownik dostarcza danych osobie trzeciej zobowiązany jest to uczynić jedynie pod specjalnym stosunku prawnego z tą osobą trzecią lub jest zobowiązany do zapewnienia uprzedniej zgody osoby trzeciej wchodzącej do identyfikujące informacje lub dane osobowe. Na żądanie użytkownika jest wymagana uprzedniego zatwierdzenia przez osobę trzecią w celu udowodnienia Provider.
 5. WYCOFANIE KONSUMENTÓW Z TRAKTATU
  1. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy (zamówienia) bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od dnia jej zawarcia. Użytkownik nie ma prawa do odstąpienia od Umowy, jeżeli Usługa została rozpoczęta za jego wyraźną zgodą przed upływem okresu odstąpienia. Użytkownik będący konsumentem może zastosować wycofanie, korzystając z formularza umieszczonego na stronie internetowej dostawcy (jeśli jest dostępny) za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innego ważnego kontaktu. Niniejsze postanowienie nie narusza prawa każdego Użytkownika do odstąpienia od umowy w innych przypadkach, w których OWS wyraźnie je przewidują.
  2. Odstąpienie Użytkownika będącego konsumentem od umowy zgodnie z ust. 5.1. niniejszego artykułu niniejszych OWU, umowa zostaje zniesiona od samego początku. Dostawca nie musi kontynuować dostarczania.
 6. CZAS TRWANIA I WYKLUCZENIE ZAMÓWIENIA
  1. Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony, chyba że strony wyraźnie postanowią inaczej.
  2. Umowa wygasa:
   • wygaśnięcie okresu, na który została zawarta, jeżeli została zawarta na czas oznaczony,
   • w formie pisemnej zgody Umawiających się Stron,
   • wycofanie się z Traktatu,
   • zawiadomienie,
   • rozwiązanie Dostawcy lub Użytkownika bez następcy prawnego.
  3. Użytkownik może, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 5 niniejszych OWU, również odstąpić od Umowy w przypadku:
   • zmiany warunków umowy,
   • jeżeli Usługodawca nie świadczy Usług w ramach Umowy i tych OWS wielokrotnie, nawet po złożeniu reklamacji, lub wielokrotnie zapewnia jej istotne wady; wada materiałowa jest uważana za wadę, która uniemożliwia korzystanie z Usługi w okresie dłuższym niż 30% w odpowiednim okresie rozliczeniowym;
   • jeśli Dostawca wielokrotnie (co najmniej trzy razy) nie usunie reklamowanej wady Usługi w określonym czasie.
  4. Dostawca może odstąpić od umowy, jeżeli:
   • dane identyfikacyjne lub dane osobowe podane przez użytkownika w umowie lub zamówieniu okażą się nieprawdziwe; nieprawdziwe informacje nie są brane pod uwagę, jeśli Użytkownik nie powiadomi Usługodawcy o zmianie danych;
   • Użytkownik naruszył, nawet jeden raz, którykolwiek z obowiązków zawartych w niniejszych OWU lub jakichkolwiek innych warunków mających zastosowanie do Usługi.
   • Użytkownik nie wypłaca Nagrody ani w dodatkowym terminie podanym przez Dostawcę do zapłaty,
   • Użytkownik korzysta z Usługi z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów lub narusza prawa osób trzecich.
  5. Odstąpienie od umowy jest skuteczne z chwilą doręczenia pisemnego zawiadomienia o wycofaniu się z układu jedna ze Stron drugiej Stronie. Powyższe nie ma zastosowania do odstąpienia od dostawcy, z którego ważność odstąpienia nie wymaga formy pisemnej i wystarczającą Powiadomienie o wycofaniu drugiej udowodnienia sposób (e-mail, faks, SMS-y).
  6. Każda ze stron ma prawo do rozwiązania umowy zawartej na czas nieokreślony, z dowolnego powodu lub bez powodu. Wypowiedzenie Umowy może nastąpić w formie pisemnej lub przesłane e-mailem i zawsze musi być dostarczone drugiej stronie. Okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, licząc od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po widocznego powiadomienia drugiej partii.
  7. Umowa na czas określony wygasa po upływie okresu, za który została zawarta, chyba że strony postanowią inaczej. Nie można odmówić umowy na czas określony.
  8. Umowa wygasa również za pisemną zgodą Umawiających się Stron.
  9. dostawa fikcja. Dla skutecznego doręczenia wypowiedzenia lub rozwiązania uznaje się obejmować odmowę ich przyjęcia partii, do której dokument jest przeznaczony, jak również powiadomienia o niepowodzeniu dostarczenia lub wycofania się z traktatu o adresie partii określonej w nagłówku Traktatu i zgłoszonej do drugiej Strony w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie, lub sprowadzić przesyłkę na poczcie w określonych okresach próbkowania. Za dostarczanie wiadomości e-mail jest również uważane za certyfikatów odbiorczych, aby wyświetlić na komputerze z drugiej strony ( „Potwierdzenie odbioru - Wyświetlany”) lub upływie 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia otrzymania wiadomości do drugiej Strony do jego skrzynki e-mail ( „Return otrzymanie-dostarczone „).
 7. CENA USŁUGOWA I WARUNKI PŁATNOŚCI
  1. Ceny za świadczoną Usługę obciążają Użytkownika zgodnie z aktualnym Cennikiem, który stanowi integralną część Umowy i może zostać opublikowany na stronie internetowej Dostawcy. Usługodawca może, na podstawie wcześniej określonych i opublikowanych warunków, zdecydować, że Użytkownik, który spełni te warunki, zapewni część Usług lub wszystkie Usługi przez określony czas po obniżonej cenie lub bezpłatnie. Żaden Użytkownik nie jest uprawniony do bezpłatnego świadczenia Usług.
  2. Usługodawca jest uprawniony do zmiany kwoty Nagrody i zasad jej utworzenia. Dostawca jest zobowiązany do przekazania każdego wzrostu cen, na piśmie, pocztą elektroniczną lub publikowane na stronie internetowej operatora.
  3. Usługodawca jest uprawniony do wystawienia Użytkownikowi faktury ze szczegółami dokumentu podatkowego oraz zestawienia każdej operacji z góry za uzgodniony okres rozliczeniowy (jeden miesiąc, jeden rok).
  4. Faktura jest płatna 14 dni kalendarzowych od jego dostarczenia do użytkownika, chyba że strony postanowią inaczej.
  5. Umowny odsetek za zwłokę w zapłacie Usługi, Usługodawca uprawniony jest do obciążenia Użytkownika opłatą w wysokości 20% ceny Usługi za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
  6. Użytkownik ma prawo do zwrotu części Ceny za okres niewykonania Usługi w przypadku winy Usługodawcy, z wyjątkiem koniecznego okresu przerwy w świadczeniu Usługi w uzasadnionych przypadkach. Zwrot względnej części Nagrody musi zostać dokonany przez Użytkownika w ciągu trzech miesięcy od daty przerwania. W przypadku, gdy Usługa nie zostanie zrealizowana, mimo że jest częściowo spowodowana przez Użytkownika, który również jest zaniedbaniem, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot jakiejkolwiek części Ceny.
 8. STOSOWANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA USZKODZENIE USŁUGI DOSTARCZANEJ - REKLAMA
  1. Procedura ubiegania się o Usługi świadczone przez Dostawcę podlega Procedurze składania reklamacji przez Dostawcę. Procedura skarg jest opublikowana na stronie internetowej dostawcy i znajduje się w widocznym miejscu w siedzibie Operatora.
  2. Jeżeli Użytkownik - konsument nie jest usatysfakcjonowany sposobem, w jaki Usługodawca przedstawił roszczenie lub uzna, że ​​Dostawca naruszył jego prawa, ma on możliwość skontaktowania się z Usługodawcą z prośbą o sprostowanie.
  3. Jeśli dostawca do żądania zadośćuczynienia lub negatywna odpowiedź na niego nie odpowie w ciągu 30 dni od daty wysłania, użytkownik - konsument ma prawo do wniesienia alternatywnego rozwiązania ich sporu, zgodnie z postanowieniami § 12 ustawy nr. 391/2015 Coll. w sprawie alternatywnego rozstrzygania sporów konsumenckich.
  4. Właściwe organy dla alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich z dostawcami Inspektoratu Słowackiej Handlu ponieważ inny uprawniony podmiot prawny, wpisana na listę podmiotów ADR, prowadzona przez Ministerstwo Gospodarki Republiki Słowackiej (lista jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa na http: //www.economy. gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov ).
  5. W przypadku, gdy kilka podmiotów jest kompetentnych do alternatywnego rozstrzygania sporów, Użytkownik - konsument ma prawo wyboru, do którego z tych alternatywnych podmiotów rozstrzygania sporów należy się zająć. Użytkownik - Konsument może skorzystać z internetowej platformy rozwiązywania sporów dostępnej na stronie http://ec.europa.eu/consumers/odr/, aby złożyć wniosek o alternatywne rozstrzyganie sporów .
 9. GWARANCJA INFORMACJI UŻYTKOWNIKA, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Użytkownik będący osobą fizyczną, podpisując Umowę lub wysyłając Zamówienie, potwierdza, że ​​dane osobowe przekazane przez niego w zakresie jego imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail, numeru telefonu, daty urodzenia, obywatelstwa, wizy, numeru paszportu, lub inny dokument tożsamości, informacje rozliczeniowe (identyfikator, identyfikator VAT, identyfikator VAT) są dokładne i prawdziwe. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o podstawę prawną: przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji Umowy, na którą Użytkownik jest stroną lub do wdrożenia środka przed zawarciem Umowy na żądanie Użytkownika, Artykuł 6 ust. 1 (b) rozporządzenie (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, uchylająca dyrektywę 95/46 / WE (zwaną dalej "RODO"). Celem przetwarzania gromadzenia danych osobowych, przechowywanie i przetwarzanie dostawców danych osobowych i ich zastosowanie do celów rozliczeniowych, celów składania, rozumieniu obowiązującego prawa (dostarczanie informacji kierowanych do ogółu / władz miejskich, służb imigracyjnych, etc.) i innych działań związanych z zamówioną i świadczenia usługi łącznie z późniejszą komunikację z użytkownikami (skarg, wycofanie, etc.), jak również na potrzeby własnej dostawcy obrotu dla celów oferowanych usług, przekazywanie informacji o produkcie, w tym drogą elektroniczną (e-mail, SMS, telemarketing). Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane niedokładnością lub nieaktualnością podanych danych osobowych. Celem przetwarzania gromadzenia danych osobowych, przechowywanie i przetwarzanie dostawców danych osobowych i ich zastosowanie do celów rozliczeniowych, celów składania, rozumieniu obowiązującego prawa (dostarczanie informacji kierowanych do ogółu / władz miejskich, służb imigracyjnych, etc.) i innych działań związanych z zamówioną i świadczenia usługi łącznie z późniejszą komunikację z użytkownikami (skarg, wycofanie, etc.), jak również na potrzeby własnej dostawcy obrotu dla celów oferowanych usług, przekazywanie informacji o produkcie, w tym drogą elektroniczną (e-mail, SMS, telemarketing). Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane niedokładnością lub nieaktualnością podanych danych osobowych. Celem przetwarzania gromadzenia danych osobowych, przechowywanie i przetwarzanie dostawców danych osobowych i ich zastosowanie do celów rozliczeniowych, celów składania, rozumieniu obowiązującego prawa (dostarczanie informacji kierowanych do ogółu / władz miejskich, służb imigracyjnych, etc.) i innych działań związanych z zamówioną i świadczenia usługi łącznie z późniejszą komunikację z użytkownikami (skarg, wycofanie, etc.), jak również na potrzeby własnej dostawcy obrotu dla celów oferowanych usług, przekazywanie informacji o produkcie, w tym drogą elektroniczną (e-mail, SMS, telemarketing). Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane niedokładnością lub nieaktualnością podanych danych osobowych. w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa (dostarczanie informacji kierowanych do ogółu / władz miejskich, służby imigracyjne, itp) i innych działań związanych z zamówionych i świadczonych usług, w tym dalszej komunikacji z użytkownikami (skargi, wycofanie, etc.), jak również potrzeby własnego marketingu Usługodawca, w celu oferowania Usług, do wysyłania informacji o produkcie, w tym drogą elektroniczną (e-mail, sms, telemarketing). Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane niedokładnością lub nieaktualnością podanych danych osobowych. w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa (dostarczanie informacji kierowanych do ogółu / władz miejskich, służby imigracyjne, itp) i innych działań związanych z zamówionych i świadczonych usług, w tym dalszej komunikacji z użytkownikami (skargi, wycofanie, etc.), jak również potrzeby własnego marketingu Usługodawca, w celu oferowania Usług, do wysyłania informacji o produkcie, w tym drogą elektroniczną (e-mail, sms, telemarketing). Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane niedokładnością lub nieaktualnością podanych danych osobowych. w celu oferowania Usług, przesyłania informacji o produktach, w tym drogą elektroniczną (e-mail, sms, telemarketing). Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane niedokładnością lub nieaktualnością podanych danych osobowych. w celu oferowania Usług, przesyłania informacji o produktach, w tym drogą elektroniczną (e-mail, sms, telemarketing). Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane niedokładnością lub nieaktualnością podanych danych osobowych.
  2. Dostawca jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych związanych z usługą online w postaci plików cookie, adresów IP, pikseli i przeglądarek. Informacje te są wykorzystywane do ulepszania usług intranetowych, takich jak pokazywanie odpowiednich reklam, lokalizowanie (na przykład mapowanie do działania), do celów statystycznych i tak dalej. Dla celów statystycznych, Dostawca może korzystać z usług osób trzecich, takich jak Google Analytics lub innych liczników, których dane umieszczone są na serwerach osób trzecich nie związanych jednak z użytkownikami bezpośrednio, jeśli nie na dany serwis zauważyć.
  3. Dostawca jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych poza zakres określony w pkt 9.1. oraz 9.2 niniejszych OWZ i których przetwarzanie jest niezgodne z podstawą prawną, o której mowa w pkt 9.1. oraz 9.2 niniejszych OWS jedynie na podstawie uprzedniej zgody udzielonej przez Użytkownika dobrowolnie i na określony z góry cel, zakres i czas. Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie na piśmie. Odwołanie zgody następuje z dniem jej dostarczenia Usługodawcy.
  4. Dostawca zobowiązuje się nie używać i nie podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do funkcjonowania zamawiania usługi i zapewnić jego funkcjonowanie. Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem przekazywania danych stronom trzecim wyznaczonym przez obowiązujące prawo lub produktów i usług, jeżeli nie zaznaczono inaczej. W tym przypadku jednak, dostawca zobowiązany w stosunku umownym z osobą trzecią negocjować z ochroną danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych, a także w umowie powiadamia użytkownika, że ​​jest ujawnienie danych osobowych osobom trzecim niezbędne do wykonywania a poza tym to jest niemożliwe do wykonania usługi. W tym celu konieczne jest, że usługodawca otrzymał od zgody użytkownika.
  5. Wszystkie dane osobowe są chronione na mocy obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych.
  6. Dostawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika, a także zabezpieczenia wszystkich danych Użytkownika, baz danych i plików poczty przed ich utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  7. Usługodawca działa w stosunku do Klientów Klienta na stanowisku Mediatora, 28 GDPR. Z tego powodu Umowa między Dostawcą a Użytkownikiem podlega następującym postanowieniom:
   1. Usługodawca nie może zezwolić na przetwarzanie danych osobowych innego pośrednika bez uprzedniej pisemnej zgody Użytkownika. W przypadku pisemnej zgody Usługodawcy użytkownika jest kolejnym pośrednikiem w umowie lub inny akt prawny ma obowiązek nakłada te same obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, odpowiedzialność wobec Użytkownika niesie dostawcę jeśli inny pośrednik nie wywiąże się ze swoich zobowiązań w zakresie ochrony danych osobowych danych.
   2. Dostawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu świadczenia Usług.
   3. Dostawca przetwarza dane osobowe przez cały okres obowiązywania i skuteczności Umowy między nim a Użytkownikiem.
   4. Dostawca przetwarza dane osobowe w takim samym zakresie, w jakim przetwarza je Użytkownik.
   5. Osobami dotkniętymi są użytkownicy Użytkownika.
   6. Usługodawca jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie przetwarzania niezbędnego do przetwarzania, w szczególności: gromadzenia, gromadzenia, przechowywania i usuwania.
   7. Dostawca zobowiązany jest do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu przetwarzania i wyłącznie zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym artykule VOP lub pisemnej kierunku użytkownika, nawet jeśli jest to przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej na mocy specjalnej regulacji lub wiążących Republikę Słowacką traktatu międzynarodowego, dostawca jest w takim transferze musi powiadomić użytkownika o tym wymogu przed przetwarzaniem danych osobowych, chyba że szczególne ustawodawstwo lub umowa międzynarodowa jest Republika Słowacka jest związana, nie zabrania takiego przekazywania ze względu na interes publiczny.
   8. Dostawca jest zobowiązany do ochrony danych osobowych przetwarzanych przed uszkodzeniem, zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem, ujawnieniem lub publikacji, jak również wobec innych nieautoryzowanych metod przetwarzania.
   9. Usługodawca oświadcza, że ​​gwarantuje bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych, które podejmując środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę praw i prywatności danych użytkownika klienta, szczególnie przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, zmianą lub nieuprawnionym ujawnieniem transmitowane dane osobowe przechowywane dane osobowe lub w inny sposób dane osobowe lub nieuprawniony dostęp uwzględnia charakter, zakres, kontekst i cel przetwarzania danych osobowych, ryzyko, które może zaszkodzić bezpieczeństwu ochrony danych osobowych i ich znaczeniu.
   10. Dostawca zobowiązany jest do podania danych osobowych osobom trzecim, aby nie korzystać z danych osobowych dla innych niż uzgodnionego celu, aby nie nadużywać dla własnej korzyści lub korzyści osób trzecich i nie rozporządza danych osobowych z naruszeniem niniejszego artykułu GTC.
   11. Usługodawca i jego pracownicy są zobowiązani do zachowania poufności danych osobowych uzyskanych od klientów Użytkownika. Dane osobowe nie mogą być wykorzystywane do użytku osobistego, nie mogą być ujawniane, udostępniane ani udostępniane. Tę poufność zobowiązuje się zachować nawet po wygaśnięciu i skuteczności Traktatu. Dostawca jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swoich pracowników i innych upoważnionych osób, a także ewentualnych zewnętrznych współpracowników.
   12. Usługodawca jest zobowiązany do zapewnienia, że ​​zgromadzone dane osobowe są przetwarzane w formie umożliwiającej identyfikację użytkowników Użytkownika jedynie w czasie niezbędnym do osiągnięcia celu przetwarzania.
   13. Dostawca zobowiązuje się do współpracy i zapewnić użytkownikom współpracy w celu zapewnienia przestrzegania obowiązków użytkownika w odpowiedzi na żądania użytkownika klienta przy wykonywaniu swoich praw na podstawie przepisów rozdziału III PKBR, w tym powiadomienia użytkownika o wszelkich pisemny wniosek o udostępnienie otrzymanych przez Dostawcę w związku z zobowiązaniami o użytkowniku PKBR. aktu nr 18/2018 Z. z. w sprawie ochrony danych osobowych i zmian niektórych ustaw ("ustawa o ochronie danych osobowych") i innych powiązanych przepisów.
   14. Dostawca zobowiązuje się do współpracy i zapewnienia Użytkownikowi współpracy w celu zapewnienia zgodności z postanowieniami art. 32 do 36 RLR, a mianowicie:
    • zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania;
    • powiadomić Biuro Ochrony Danych i osoby, których to dotyczy, o ile to konieczne, o każdym przypadku naruszenia ochrony danych osobowych;
    • przeprowadzenie, w razie potrzeby, oceny skutków w zakresie ochrony danych osobowych dotyczących wpływu przetwarzania na ochronę danych osobowych;
    • skonsultować się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych przed wykonaniem jakiegokolwiek przetwarzania w przypadku oceny skutków w zakresie ochrony danych osobowych, sugerują, że przetwarzanie doprowadziłoby do grupy wysokiego ryzyka, jeśli użytkownik nie podjęła środki mające na celu ograniczenie tego ryzyka.
   15. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Użytkownikowi wszelkich informacji niezbędnych do wykazania wypełnienia obowiązków określonych w art. 28 GDPR i zapewnić Użytkownikowi audyt audytu przeprowadzonego przez użytkownika lub audytu Assisted User Assurance.
   16. Dostawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić użytkownika, jeśli w opinii dostawcy dowolnej kolejności przyznawane użytkownikom łamanie prawa o ochronie danych osobowych, specjalnego ustawodawstwa lub traktatów międzynarodowych, których Republika Słowacka jest związana, odnoszące się do ochrony danych osobowych.
   17. Dostawca zobowiązuje się po zakończeniu ważności i skuteczności Traktatu, określona przez Użytkownika do usunięcia danych osobowych lub zwrócić dane osobowe użytkowników i usuwać istniejące kopie zawierające dane osobowe, chyba że szczególne ustawodawstwo lub międzynarodowym wiążącym Republikę Słowacką traktatu, nie wymaga przechowywania takich danych osobowych ,
  8. Dostawca, zgodnie z przepisem art. 13 GDPR informuje użytkownika, jako osobę zainteresowaną, o następujących informacjach:
   1. Identyfikacja dostawcy danych: Martin Pacák, Demänovská Dolina 9, 031 01 Liptovský Mikuláš, zarejestrowana w živn.registri: 503-5298, dostawca Powiatowy Urząd Liptowski Mikulasz można kontaktować się na adres e-mail lub telefon info@apartmany-demanovskadolina.sk Nr: +421 905 977 655;
   2. Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej: LIPTOV SK sro, 51, 067 73 Michajlov, e-mail: info@liptov.sk, tel. +421 907 734 982
   3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych określono w pkt 9.1. tego artykułu;
   4. Lista danych osobowych podana jest w pkt 9.1. tego artykułu;
   5. W szczególnych przypadkach, gdy świadczenie swoich usług niezbędnych do danych osobowych osobom trzecim lub przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego, dostawcę o tym fakcie użytkowników informacji.
   6. Usługodawca przechowuje dane osobowe przez cały czas trwania Usługi.
   7. Użytkownik ma prawo zażądać dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych oraz prawo do ograniczenia danych osobowych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawa do przenoszenia danych osobowych.
   8. Użytkownik nie podejrzewa, że ​​jego dane osobowe są przetwarzane bez zezwolenia, może to zrobić Urzędu Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej o wydanie orzeczenia w sprawie ochrony danych osobowych zgodnie z § 100 ustawy o ochronie danych osobowych.
   9. Podaj dane osobowe wymienione w punkcie 9.1. Użytkownicy są zobowiązani do zawarcia Umowy i świadczenia Usługi.
  9. Informacja o prawach osoby zainteresowanej - od osoby: osoby dostarczającej dane osobowe (w zależności od danych - użytkownik) jest zgodnie z przepisami art. 15-22 i art. 34 GDPR następujące prawa:
   1. Prawo dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 GDPR: Dana osoba ma prawo uzyskać od Dostawcy potwierdzenie przetwarzania danych osobowych, które jej dotyczą. Zainteresowana osoba ma prawo dostępu do tych danych osobowych i informacji wymienionych w pkt 9.7.
   2. Prawo do sprostowania danych osobowych zgodnie z art. 16 GDPR: Osoba zainteresowana ma prawo do niezwłocznego skorygowania przez Usługodawcę niepoprawnie powiązanych danych osobowych. W odniesieniu do celu przetwarzania danych osobowych dana osoba jest uprawniona do uzupełniania niekompletnych danych osobowych.
   3. Prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 GDPR: Osoba zainteresowana ma prawo do bezzwłocznego wyjaśnienia Usługodawcy danych osobowych dotyczących tej osoby, jeśli dana osoba skorzystała z prawa do odstąpienia, jeżeli:
    • dane osobowe nie są już potrzebne do celu, w którym zostały nabyte lub przetworzone w inny sposób,
    • dana osoba odwołuje zgodę, w ramach której przetwarzane są dane osobowe, i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych,
    • dana osoba sprzeciwia się przetwarzaniu danych osobowych i nie przesądza o jakichkolwiek uzasadnionych powodach przetwarzania danych osobowych lub danych osób na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego,
    • dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
    • jest powodem skreślenia obowiązku wynikającego z GDPR, ustawy o ochronie danych osobowych, specjalnego rozporządzenia lub międzynarodowego traktatu wiążącego dla Republiki Słowackiej,
    • Dane osobowe zostały uzyskane w związku z ofertą usług społeczeństwa informacyjnego.
   4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 GDPR: Osoba zainteresowana ma prawo ograniczyć przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę, jeżeli:
    • dana osoba sprzeciwia się dokładności danych osobowych w okresie umożliwiającym Dostawcy weryfikację poprawności danych osobowych,
    • przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a dana osoba sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i domaga się ograniczenia ich używania,
    • Dostawca nie wymaga już danych osobowych w celu przetwarzania danych osobowych, ale wymaga od osoby, której dotyczy wniosek, roszczenia prawnego,
    • dana osoba sprzeciwia się przetwarzaniu danych osobowych, aż do sprawdzenia, czy uzasadnione powody ze strony dostawcy mają pierwszeństwo przed uzasadnionymi przyczynami osoby zainteresowanej.
   5. Osoba zainteresowana, której przetwarzanie danych osobowych jest ograniczone, jest zobowiązana poinformować o tym Dostawcę przed upływem terminu ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
   6. Na podstawie art. 19 GDPR, dostawca jest zobowiązany, na żądanie osoby zainteresowanej, do poinformowania osoby zainteresowanej o odbiorcach, którym Usługodawca powiadomił o korekcie danych osobowych, usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych.
   7. Prawo do przenoszenia danych osobowych, PKBR 20: Podmiot danych ma prawo do uzyskania danych osobowych odnoszących się do niego, aby pomóc dostawcom w sposób uporządkowany i powszechnie stosowanym formacie do odczytu maszynowego i ma prawo do przekazania takich danych osobowych do innego operatora.
   8. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 PKBR: Podmiot danych ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych z przyczyn odnoszących się do jego konkretnej sytuacji przeprowadzonej na podstawie prawnej, ponieważ przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla zadania wykonywanego w interesie publicznym lub ponieważ jest przetwarzanie niezbędne do celów uzasadnionych interesy Dostawcy lub strony trzeciej, w tym profilowanie w oparciu o te postanowienia. Usługodawca musi dalej przetwarzać dane osobowe, jeśli okazuje się niezbędna dla uzasadnionych interesów z przetwarzaniem danych osobowych, które przeważają na prawa lub interesy danej osoby lub powody stosowania roszczenia prawnego. Podmiot danych ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych odnoszących się do niego dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowanie zakres
   9. Na podstawie art. 22 PKBR osoba ma prawo nie być poddane decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania i który wywołuje skutki prawne, które jej dotyczą podobnie znaczący wpływ.
   10. Na podstawie art. 34 PKBR osoba ma prawo do dostawcy bez zbędnej zwłoki naruszeniem prywatności, jeżeli takie naruszenie danych osobowych może prowadzić do wysokiego ryzyka dla praw jednostki.
  10. Przekazywanie informacji zainteresowanej osobie
   1. Usługodawca jest obowiązany przekazać osobie zainteresowanej informacje zgodnie z art. 13 GDPR i zawiadomień w ramach art. 15-22 i art. 34 RODO dotyczące przetwarzania jego danych osobowych. Informacje należy przekazywać w formie papierowej lub elektronicznej, zazwyczaj w tym samym formacie, co aplikacja. Na wniosek osoby zainteresowanej usługodawca może również dostarczyć informacje ustnie, jeżeli dana osoba udowodni swoją tożsamość w inny sposób. Usługodawca wykonuje prawa wynikające z art. 15 do 22 PKBR jest zobowiązany do zapewnienia zainteresowanej osobie współpracy.
   2. Usługodawca jest obowiązany przekazać osobie zainteresowanej informacje, o których mowa w pkt 1, w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wniosku. Okres Dostawcy mogą, w stosownych przypadkach, ze względu na złożoność i liczbę wniosków o przedłużeniu o dwa miesiące, a nawet wielokrotnie. Dostawca jest zobowiązany do informowania o każdym takim przedłużeniu danym terminie jednego miesiąca od otrzymania wniosku osoby, wraz z uzasadnieniem dla okresu przedłużenia.
   3. Dostawca jest bezpłatny zgodnie z punktem 1.
   4. Jeśli żądanie tej osoby jest oczywiście nieuzasadnione lub niewłaściwe w szczególności jego powtarzalność, dostawca może wymagać uzasadnioną opłatę z uwzględnieniem kosztów administracyjnych za dostarczanie informacji lub uzasadnioną opłatę uwzględnia koszty administracyjne uprzedzenia i rozsądna opłata uwzględnia koszty administracyjne przeprowadzenie wymaganych czynności, lub odmówić udzielenia na życzenie.
  11. Ograniczenia praw osoby zainteresowanej Ograniczenia praw osoby zainteresowanej zgodnie z, 23 GDPR i § 30 ustawy o ochronie danych osobowych Usługodawca informuje daną osobę, jeżeli cel ograniczenia nie jest zagrożony.
  12. Wszystkie działania wynikające z GDPR mogą być dokonywane przez Użytkownika za pośrednictwem dostępnych narzędzi online danej usługi lub za pośrednictwem ważnego adresu e-mail kontaktowego podanego na stronie internetowej Dostawcy.
 10. WYBÓR PRAW, ROZWIĄZANIE SPORTU
  1. Wszelkie prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy reguluje porządek prawny Republiki Słowackiej, niezależnie od charakteru prawnego stron i miejsca ich zamieszkania.
  2. Stosunki prawne (prawa i obowiązki) pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, którzy są przedsiębiorcami i działają w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej lub innej działalności, które nie są regulowane przez niniejsze OWS, są regulowane przepisami odpowiedniego ustawodawstwa, w szczególności przepisami ustawy nr. 513/1991 Coll. Kodeks handlowy, z późniejszymi zmianami, oraz ustawa nr. 22/2004 Coll. O handlu elektronicznym i zmieniająca ustawę nr. 128/2002 Sb., O państwowej kontroli rynku wewnętrznego w sprawach dotyczących ochrony konsumentów oraz o zmianach i uzupełnieniach niektórych aktów, zmienionej ustawą nr. 284/2002 Dz.U., z późniejszymi zmianami (zwana dalej "ustawą o handlu elektronicznym").
  3. Stosunki prawne (prawa i obowiązki) pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem będącym konsumentami nieobjętymi niniejszymi OWS będą regulowane postanowieniami odpowiedniego ustawodawstwa, w szczególności postanowieniami ustawy nr. 40/1964 Coll. Kodeks cywilny z późniejszymi zmianami, ustawa nr. 250/2007 Coll. w sprawie ochrony konsumentów w sprawie zmiany ustawy o słowackiej Radzie Narodowej nr. 372/1990 Coll. o przestępstwach z późniejszymi zmianami, ustawa nr. 102/2014 Z. z. w sprawie ochrony konsumenta w zakresie sprzedaży towarów lub świadczenia usług na podstawie umowy zawieranej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem sprzedawcy i zmieniającej niektóre ustawy oraz ustawy nr. 22/2004 Coll. w sprawie handlu elektronicznego, z późniejszymi zmianami.
  4. Strony uzgadniają, że w przypadku jakiegokolwiek sporu wynikającego ze stosunku prawnego wynikającego z umów zawartych między nimi i stosunków prawnych wynikających z nich i powiązane, każda ze stron ma prawo do dochodzenia swoich roszczeń przed sądem, zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy nr , 160/2015 Sb. Procedura Spore Cywilnego, z późniejszymi zmianami. Nie ma to wpływu na prawa użytkownika - konsumenta do korzystania z alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich zgodnie z artykułem 8 niniejszych OWU.
 11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON
  1. Każda z Umawiających się Stron nie ponosi odpowiedzialności za rzeczywiste uszkodzenie dóbr materialnych poniesionych udowodnienia winy drugiej strony Strony tylko, użytkownik jest odpowiedzialny za rzeczywiste szkody namacalny dostawcy nieruchomości osobom trzecim, że użytkownik włączył wyrządzenia szkody, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Kodeksu Cywilnego.
  2. Wszelkie szkody poniesione przez Usługodawcę mogą zostać zrekompensowane lub zredukowane o świadczenie Usługi w wysokości równej wysokości szkody.
  3. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub utracone korzyści wynikające z przerw w świadczeniu Usług wynikających z Umowy, Zamówienia lub OWU na rzecz Użytkownika lub stron trzecich.
  4. Partia zapłacić udowodnionej szkody w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania demonstracyjnym i drutu na rachunek drugiej strony, chyba że strony postanowią inaczej.
  5. Odpowiedzialność Usługodawcy za treść przesyłanych informacji reguluje § 6 ustawy o handlu elektronicznym.
 12. KOMUNIKACJA MIĘDZY UMAWIAJĄCYMI SIĘ STRONAMI
  1. Komunikacja pomiędzy stronami odbywa się przede wszystkim w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail (zamówień, wniosków o zmianę, potwierdzenie wpłaty, informacja aktywacyjnym, wysyłanie faktur płatniczych itp) lub numer telefonu.
  2. Komunikaty dotyczące faktów, na podstawie których jest stroną wykonywania jakichkolwiek roszczeń prawnych muszą być wykonane w sposób przewidziany w niniejszych OWU i wyraźnie przekazane lub dostarczone do drugiej strony. Wspólne ogłoszenia informacyjne mogą kontrahent komunikować ustnie lub telefonicznie.
  3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w świadczeniu usług lub innych zagrożeń wynikających z błędnych lub nieaktualnych danych wprowadzonych (np. Niemożność dostawy forma faktury do niewłaściwego zestawu kontakt e-mail lub nieistniejący adres e-mail). Kontaktowy adres e-mail użytkownika musi być sprawny i regularnie sprawdzany przez użytkownika.
  4. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawidłowego symbolu płatności zmiennej w celu zapłaty. W przeciwnym razie Usługodawca może nie świadczyć usługi z powodu niemożności zidentyfikowania płatności.
 13. WSPÓLNE PRZEPISY
  1. Prawa i obowiązki Użytkownika i Dostawcy są regulowane Umową (Zamówieniem), niniejszymi OWZ i Cennikiem.
  2. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Umawiające się Strony, chyba że w Umowie określono inaczej. Zlecenie wchodzi w życie i staje się skuteczne z chwilą zaakceptowania przez Usługodawcę i płatności faktury lub faktury z tytułu przedpłaty za Usługę dla Użytkownika. Płacenie traktowane jest jako płatność na konto Dostawcy.
  3. Rozdzielność. Nieważność któregokolwiek z postanowień Umowy lub GBC nie wpłynie na ważność jakiegokolwiek innego postanowienia Umowy lub GBC, jeżeli takie postanowienie można oddzielić. Umawiające się Strony zobowiązują się, w razie konieczności, zastąpić nieważne postanowienia bez zbędnej zwłoki przez przepis, który ze względu na swoją treść i cel jest najbliższy celowi nieważnego przepisu.
  4. Kompletność umowy. Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy obiema stronami w zakresie umowy i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy, obietnice, komunikaty, oświadczenia lub gwarancji, w formie pisemnej i ustnej, które odnoszą się do tej samej usługi, chyba że strony uzgodniły inaczej na piśmie.
  5. Relacja umowy z GBC. W przypadku, gdy ustalenia umowne między stronami wymienionymi w Umowie (Zarządzeniu) są sprzeczne z postanowieniami OWU, postanowienia Umowy obowiązują przed postanowieniami OWH. Jeżeli Użytkownik i Dostawca zawrą pisemną umowę, ich prawa i obowiązki będą podlegać postanowieniom niniejszych OWS tylko w zakresie, w jakim nie zostało to inaczej określone w Umowie.
  6. Organ nadzoru w zakresie ochrony konsumenta, Słowacka Inspekcja Handlowa Inspektorat SOI dla regionu Bratysławy, w oparciu Prievozská 32, PO Box 5, 820 07 Bratysława.
 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowa i niniejsze OWH są sporządzane i zawierane w języku słowackim. W przypadku, gdy są one również podpisane w języku obcym, decydująca jest wersja słowacka.
  2. Osoba fizyczna, która zawiera umowę w imieniu osoby prawnej jako użytkownik, osobiście odpowiedzialny za wszelkie konsekwencje prawne oraz szkody spowodowane, jeśli nie dla Użytkownika - osoby prawnej upoważnionej do działania lub kodeks handlowy Republiki Słowackiej stanowi inaczej.
  3. Ogólne Warunki wchodzą w życie z dniem 23.05.2018.